K3 Travel AB – Allmänna resevillkor för paketresor

 

Definitioner

Huvudresenär avser avtalspart vilken alltid en juridisk person. En resenär är en myndig person med ett juridiskt förhållande med huvudresenär.

Med ”paketresa” avses ett arrangemang som utformats efter skrivet avtal mellan K3 Travel AB (arrangören) och slutkund samt som består av följande delar; transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med andra land- och/eller transportarrangemang. Härutöver villkoras att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning, samt att arrangemanget säljs eller marknadsförs för ett totalpris eller med skilda priser knutna till varandra.

 

1.  Avtalet

1.1   Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat huvudresenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören skall bekräfta huvudhuvudresenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal för paketresor.

1.2   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3   Tider för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. Flygbolagen har juridisk rätt att ändra flygtiderna fram tills incheckning.

1.4   Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.5   Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om de sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.6   Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på huvudresenärens begäran ingår i avtalet endast om det uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.7   Huvudresenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits. Huvudresenären ansvarar för att alla uppgifter stämmer, inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med pass. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för huvudresenären.

1.8   Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta huvudresenären.

1.9   För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Huvudresenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.10   Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar av flygbolaget.

2.  Pris och betalning

2.1   Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2   Huvudresenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1   Faktura avseende deposition om 30 % av totala resans belopp skall vara betald inom sju (7) dagar efter bekräftad offert. Full betalning skall vara arrangören tillhanda senast 45 dagar innan avresa enligt faktura på resterande belopp. Eventuellt tillägg betalas enligt överenskommelse med arrangören.

2.2.2   Observera att det kan förekomma speciella villkor för vissa av arrangörens leverantörer. Dessa villkor bifogas vid beställning av de resor där dessa förekommer.

2.3   Om huvudresenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4   Arrangören är vidare skyldig att informera huvudresenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.5   Arrangören ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än arrangörens egen. Det gäller även sidor länkade från arrangörens hemsida.

3.  Huvudresenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1   Huvudresenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för huvudresenären från arrangören eller annan.

3.2   Avbokningskostnader och avbokningsregler anges i bokningsbekräftelse för bokad paketresa från arrangören.

3.3   Om huvudresenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen. Avbeställningsförsäkring ingår EJ i resans pris.

3.4   Avbeställningsskydd:
3.4.1   Priserna varierar beroende på bokad resa och måste tecknas i samband med beställning, innan inbetalning av anmälningsavgift för resa. Bokat avbeställningsskydd är ej återbetalningsbart. Det är inte möjligt att teckna avbeställningsskydd efter inbetalning av anmälningsavgift.

4.  Ändringar före avresan

4.1   Ändring av avtalsvillkor:
4.1.1   Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar huvudresenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt genom ett varaktigt medium.

4.2   Ändring av priset:
4.2.1   Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i transportkostnader, bränslekostnader, skatter, avgifter, tullar, avgifter för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings-, och startavgifter och offentliga avgifter eller valutakurser.

4.2.2   Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar huvudresenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

4.2.3   Arrangören ska så snart som möjligt underrätta huvudresenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

4.2.4   Om huvudresenären säger upp paketreseavtalet gäller bokningsbekräftelsens avbokningsregler och kostnader.

4.3   Arrangörens och huvudresenärens rätt att säga upp avtalet vid force majeure:
4.3.1   Både arrangören och huvudresenären har rätt frångå den del av avtalet som påverkas av force majeure. Huvudresenären har rätt att frångå avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift likväl som att arrangören har rätt att frångå avtalet utan att huvudresenären har rätt till något skadestånd.

4.3.2   Huvudresenären har inte rätt att säga upp avtalet om händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

4.3.3   För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär att det skulle kunna gå under force majeure ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för huvudresenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för huvudresenärens resa.

5.  Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

5.1   Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader.

6.  Reklamation

6.1   Huvudresenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid* efter det att denne märkt eller bör ha märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren gällande felet. Detta skall ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då huvudresenären reklamerat.

*Med skälig tid avses 14 dagar efter resans avslutande.

7.  Resenärens ansvar

7.1   Arrangörens anvisningar:
7.1.1   Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

7.1.2   Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, till exempel genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

7.2  Resenärens ansvar för skada:
7.2.1   Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

7.3  Resenärens ansvar för formaliteter:
7.3.1   Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass och eventuella utländska pass, visum, nationalitet, dubbla medborgarskap, vaccinationer och försäkring. Resenär ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjlighet att kontakta resenären.

7.3.2   Resenären ska följa av arrangören angivna regler för bekräftelse av flygning, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att bekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

7.3.3   Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

7.3.4   Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass. Om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

7.3.5   Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

7.4  Avvikande från arrangemanget:
7.4.1   Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

7.4.2   En del resor inkluderar en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att resenären är övertygad om att denne kan delta i resans alla moment. Deltagaren medverkar under eget ansvar.

7.4.3   Arrangören ansvarar ej för kvarglömda eller försvunna ägodelar.

8.  Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

8.1   Om huvudresenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från huvudresenärens sida.

9.  Force majeure

9.1   Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför arrangören kontroll.

9.2   Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger arrangören rätt att häva avtalet. Huvudresenären eller övriga resenärer äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd.

10.  Bildmaterial

10.1   Arrangören reserverar sig rätten att ta foton och film. Det bildmaterial arrangören finner är av intresse kan komma att publiceras på arrangörens hemsida eller på arrangörens sociala medier. Närbilder publiceras aldrig utan huvudresenärens medgivande enligt den europeiska GDPR-lagen.

11.  Tvistlösning

11.1   Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol.

 

Våra allmänna villkor gäller tills vidare och reviderades senast 2024-02-20.